می خواهم اندروید گوشی را بروزرسانی کنم

Sajad mafiSajad mafi Level 1
edited October 2020 in Others

اندروید گوشیم قدیمی هست

اندروید 6

کسی میتونه کمکم کنه نمیدونم چجوری بازرسانی کنم؟

Comments

This discussion has been closed.