cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Rog 5 bị mất âm thanh của máy và kết nối Bluetooth

Phúc
Star I

Máy tôi đã cập nhập phiên bản mới nhất có thể , hiện tại của tôi là android 13 . Máy của tôi lần đầu tiên khi bị mất âm thanh là vào lần đầu khi máy tự cập nhập phiên bản từ Android 12 lên Android 13 bản đầu tiên , điều đó khiến tôi không nghe thấy người khác hay bất cứ âm thanh nào từ máy trong khi tôi nói họ vẫn nghe được sau đó tôi phải dùng tai nghe . Cho đến hôm nay tự nhiên khi tôi bắt Bluetooth với tai nghe của mình để xem Youtube thì tôi không nghe thấy tiếng nữa và video đó bị lag khi tôi bật âm thanh và khi tôi tắt âm thanh thì video đó lại trở lại bình thường ( điều này xảy ra với tất cả videos dù ở bên Facebook , còn game thì chỉ bị mất âm thanh ) nhưng tôi kết nối tai nghe với máy khác thì lại không sao . Tôi đang không biết máy tôi bị sao nữa.

#rog phone 5

1 REPLY 1

keren_ASUS
Moderator
Moderator

Hello @Phúc 

 

Could you please attempt a factory reset? Additionally, ensure that your firmware is updated to the latest release.

 

https://www.asus.com/support/faq/1006346/