[ZenFone] 如何在檔案管理中壓縮、解壓縮檔案?

FAQBotFAQBot admin
已編輯 九月 2020 常見問題

透過以下步驟,即能快速對手機內的檔案做壓縮、解壓縮:壓縮

  1. 開啟檔案管理後,進入您想要壓縮檔案的路徑
  2. 對檔案長壓後,勾選您要壓縮的檔案或目錄
  3. 點擊右上方選單 > 壓縮
  4. 輸入您想要的壓縮檔名後,點擊 確認 。壓縮成功後,壓縮檔即會存放於相同目錄下。

 

 image
image


 

 image


 解壓縮(只能針對 .zip 或 .rar 

 

 

 

  1. 開啟檔案管理員後,進入壓縮檔的存放路徑
  2. 點擊 .zip.rar 檔案以進行解壓縮
  3. 點擊 解壓縮 > 確認 ,即能將檔案解壓縮至相同路徑

 

 image
image


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

這個討論已經被關閉