5G ZenPad 平板

1 CPU : 高通 s865

2 個人喜好 9.7 吋螢幕

3 與 ZenFone 7 互為第二螢幕,也就是說 5G ZenPad 為 ZenFone 7 的第二螢幕,反過來 ZenFone 7 也可以是 5G ZenPad 的第二螢幕

4 5G ZenPad 平板可以單獨使用,也允許使用者與 ZenFone 7 結合使用

評論

登錄註冊進行評論。