che2tw
Star II
since ‎07-16-2023
‎11-19-2023

User Statistics

  • 5 Posts
  • 1 Solutions
  • 90 Kudos given
  • 0 Kudos received

User Activity

vivowatch 5 aero 不見了扣環充電 不見了怎麼辦不見了 ----------我 中風 失語症 抱歉 
zenfone 10 相機 尺寸(像素)小一點3072 × 3072 、4080 ×1836 、4096 ×3072 、4096 ×2304 尺寸很大「圖片大小」沒看見圖片「大、中、小」--------------我 失語症 抱歉了、左手(單手)