cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Rog 5s cập nhập lên androi12 bị lỗi

hoangan
Star I

Lỗi hiện thị pin k đúng
Thử nhiều cách reset không được


1 REPLY 1

hoangan
Star I
screenshot-20220318-112132683.jpg
Vâng cách thể hiện sai bị lỗi