[ZenFone] 什麼是系統配色?

FAQBotFAQBot admin
已編輯 4月 22 日 常見問題

系統配色是指您可以自由選擇主要使用情境的操作介面的配色。有兩個選項,即 淺色深色 可供選擇。例如,如果您選擇深色,所有系統裡的背景與華碩應用程式的界面都會變成深色。                                                                            

要選擇系統配色,請至 設定 > 顯示 > 點擊 系統配色

 

註:此篇知識目前支援 ZenFone 6,更多關於其他 ZenFone 的更新消息,請持續關注官方網站。

 

 

登錄註冊進行評論。