RT-AX92U 2 Pack 的OpenVPN client支援的協定

chang.jimmychang.jimmy Level 1
已編輯 8月 22 日 網通產品

最近欲購入RT-AX92U來當OpenVPN client,要對接的VPN server使用以下加密協議,想請問此產品有支援以下協議˙?

Cipher [aes-256-cbc]

TLS support: v1.2, v1.3 only [TLS-ECDHE-ECDSA-WITH-AES-256-CBC-SHA384]

Certification [ECDSA-secp384r1]

評論

這個討論已經被關閉