cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Vấn đề về khởi động lại

Máy Asus Zenfone Max Pro M1 chạy phiên bản 429 ( beta3) . Khi sử dụng ứng dụng Es File Explorer thì thường xuyên máy bị khởi động lại.Mình chỉ sử dụng vài ứng dụng cho đến khi dùng Es File Explorer thì lại lỗi. Gỡ ra thì máy hết bị , cài lại thì bị. Mong Asus sẽ nghiên cứu lỗi này
fb-img-1596300002109.jpg

2 REPLIES 2

Christine_ASUS
Community Legend II
Hi tonguyenminhkhoi118159
To avoid any misunderstanding in the conversation, please provide me your question in English. Thank you.

Christine_ASUS

Hi tonguyenminhkhoi118159

To avoid any misunderstanding in the conversation, please provide me your question in English. Thank you.


View post
Asus Zenfone Max Pro M1 runs 429 (beta3) version. When I use the Es File Explorer application, my computer often restarts, I only use a few applications until I use Es File Explorer