Làm sao để chỉnh sửa các file trong thư mục android-data

phuoctai11892phuoctai11892 Level 1
edited March 3 in ROG Phone 5


  1. Sao tôi xóa file thì nó lại ghi là một số Tiệp tin không thể xóa???

Comments

This discussion has been closed.