مشکل تاریکی صفحه نمایش

mstbardiamstbardia Level 1
edited September 2020 in Fan Chat
بعد از آپدیت ، در زمینه های مشکی و تیره نور صفحه نمایش کم میشود و در صفحه هایی با زمینه سفید نور دوباره زیاد میشود
This discussion has been closed.