دوربین

رضارضا Level 1
edited September 2020 in Fan Chat
هنگام عکاسی دوربین تار است و فوکوس نمیکند

Comments

  • kikolykikoly Level 6
    رضا said:
    هنگام عکاسی دوربین تار است و فوکوس نمیکند
    کدام تلفن همراه از شما استفاده می کند؟
This discussion has been closed.