میخواستم مستقیم نرم افزار فارس نصب کنم

سلام گوشی اندروید ۷ ایسوس قسمت تغییر زبانهاهمه زبانها دارد الازبان فارسی چگونه نصب مستقیم بدون هزینه بدون کامپیوتر نصب شود

Comments

  • سلام گوشی ایسوس اندروید۷ همه زبانهاداردالا زبان فارسب

  • Hello,

    If you go to Setting>System>Languages & input>Languages>Add a language, you should be able to add Farsi.

  • سلام میخواستم سیتینگ یا تنظیمات فارسی کنم رایگان وبه طو ر مستقیم دبدون روت

    و

Sign In or Register to comment.