چرا ایسوس رو انتخاب کردم

nahadnahad Level 1

گوشی ایسوس فقط برای اینکه نگی گوشی ندارم و همیشه یک در قابلمه همراهت باشه

Sign In or Register to comment.