چرا ایسوس رو انتخاب کردم

nahadnahad Level 1
edited August 2021 in Fan Chat

گوشی ایسوس فقط برای اینکه نگی گوشی ندارم و همیشه یک در قابلمه همراهت باشه

This discussion has been closed.