Lỗi chia tỉ lệ màng hình trên nhiều ứng dụng bị le thêm phần ...

lehoaduyloc97lehoaduyloc97 Level 1
edited September 2020 in ZenFone 5 Series
Model: ZE620KL
RAM: 4G
Firmware/APP Version: Android 9
Frequency of Occurrence: Lỗi chia tỉ lệ màng hình trên nhiều ứng dụng bị le thêm phần tai thỏ không như trên 8 được che lại phần đó tốt hơn
Rooted: No
APP Name:

Lỗi chia tỉ lệ màng hình trên nhiều ứng dụng bị le thêm phần tai thỏ không như trên 8 được che lại phần đó tốt hơn
Cảm giác android pie ram dễ hết do quản lí ứng dụng không tốt

Comments

This discussion has been closed.