باتری دوربین اصلی OTG

اریانازاریاناز Level 1
edited September 2020 in ZenFone 6

باتری درست شارژ نمیشه،با کابل به کامپیوتر USB وصل نمیشه

دوربین اصلی کار نمیکن

Comments

  • برای مشکلی که ذکر کردید ، توصیه می شود تلفن خود را برای آزمایش به مرکز خدمات رسانده باشید.

This discussion has been closed.